Tietosuojaseloste

Tämä on Catcha.fi -palvelun, jonka tuottaa Holla Online Oy, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

Holla Online Oy / Catcha.fi
Vapaudenkatu 8
15110 Lahti

 1. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava / Holla Online Oy
Vapaudenkatu 8, 15110 Lahti
Sähköposti: info@catcha.fi

 1. Rekisterin nimi

Catcha.fi asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Henkilötunnus
 • Syntymäaika
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • ALV -tunnus
 • IP
 • Tilaustyyppi (backorder/tarjous/osto/myynti/vuokraus)
 • Verkkotunnus tai palvelu, jota tarjous koskee
 • Tarjottu hinta
 • Asiakkaan ymmärrys siitä, että hintoihin lisätään arvonlisävero
 • Asiakkaan suostumus yleisiin ehtoihin
 • Asiakkaan suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan, kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa. Rekisterinpitäjä voi tietyissä tapauksissa poistaa asiakkaan tiedot, jotka ovat olleet pitkään epäaktiivisina.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja, perusteltuja käyttötarkoituksia varten, voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, kuten maksuntarjoajille ja Traficomille. Jotta asiakas voi käyttää palvelua, tulee asiakkaan hyväksyä tietojen luovutus.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja lisäksi sellaisille yrityksille, joita rekisterinpitäjä käyttää sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointiin. Kyseisillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille siinä tapauksessa, että laki, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

Mahdollisessa omistajanvaihdostilanteessa tiedot voidaan luovuttaa uudelle omistajalle.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedoista.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua sähköisessä markkinoinnissaan, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han. USA kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso. Yrityksellä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi jokaisen suorasähköpostin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

 1. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää www-sivustolla vierailevan koneelle. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Rekisterinpitäjä käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää markkinointiin ja analysointiin käytettävät evästeet saapuessaan sivustolle. Markkinoinnissa ja analysoinnissa hyödynnetään Googlen palveluiden asettamia evästeitä.

Tietosuojaseloste on laadittu 11.11.2022. Lisäksi sitä on päivitetty 25.1.2023.